MASTERS 30. 5. 2019 Karlovy Vary, Foto: Ota Mrákota